<
 

Oprogramowanie

AMMS - Asseco Medical Management Solutions


Z przyjemnością przedstawiamy kompletny pakiet oprogramowania, którego podstawowym zadaniem jest wspomaganie zadań szpitala, jako dostawcy usług zdrowotnych z zakresu lecznictwa zamkniętego, w ubezpieczeniowym systemie ochrony zdrowia.

Aby ułatwić przypisanie poszczególnych elementów pakietu do zadań realizowanych przez szpital. AMMS podzielony został na dwie części: zarządczą i medyczną. Część zarządcza to programy, które instalowane są w działach administracyjnych szpitala: w księgowości, rachubie płac, dziale kadr, w księgowości materiałowej, w magazynach, w dziale marketingu i obsługi kontraktów. Część medyczna to programy, które trafiają na izby przyjęć, oddziały, do laboratoriów i pracowni diagnostycznych, na bloki operacyjne, do ambulatorium i do apteki szpitalnej.
System w pełni pozwoli rozliczać się z Narodowym Funduszem Zdrowia i innymi kontrahentami. Wykorzystuje otwarty standard wymiany danych i w pełni zastąpi Pakiet Świadczeniodwacy.W systemie AMMS położyliśmy szczególny nacisk na wspieranie przygotowania ofert dla NFZ, rozliczania z NFZ, ewidencji i rozliczania podpisanych kontraktów, analizy ich rentowności, rachunku kosztów oraz finansowej sprawozdawczości zarządczej.

Oto elementy pakietu, które wspierają zarządzanie i administrację szpitala:

Finanse i Księgowość ze Wspomaganiem Decyzji: ułatwia prowadzenie ksiąg rachunkowych szpitala zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości, wspiera podejmowanie decyzji finansowych...

Rejestr Sprzedaży: wspomaga przygotowanie i ewidencję faktur, rachunków i innych dokumentów sprzedaży, prowadzi rejestr sprzedaży usług medycznych i niemedycznych...

Obsługa Kontraktów i Sprzedaży Usług: ewidencjonuje i rozlicza kontrakty podpisywane przez szpital z Kasami Chorych i innymi płatnikami, przygotowuje komplety sprawozdań z realizacji kontraktów, ocenia rentowność kontraktów na każdym etapie ich realizacji...

Rozliczanie Kosztów: gromadzi informacje o źródłach powstawania kosztów, wylicza koszty wytworzenia i sprzedaży usług medycznych, jest zgodny z zasadami rachunku kosztów w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej...

Wycena Kosztów Normatywnych: ułatwia wycenę kosztów normatywnych usług medycznych i niemedycznych, wspomaga określenie standardowych nakładów osobowych i materiałowych na wykonanie każdej prostej i złożonej usługi...

Kalkulacja Kosztów Leczenia: przetwarza zapisy dokumentacji medycznej na pozycje kosztowe, składające się na rachunek za świadczenie usług medycznych w ramach pobytu każdego pacjenta w szpitalu, rozlicza finansowo pobyt pacjenta...

Kadry: wspomaga obsługę kadr i spraw socjalnych, w tym m.in. prowadzenia akt osobowych, nadzór nad realizacją Funduszu Płac, administrowanie Funduszem ¦wiadczeń Socjalnych...

Płace: zapewnia wsparcie pracy komórki księgowości płacowej, umożliwia obliczanie i ewidencjonowanie wynagrodzeń w kartotekach pracowników oraz tworzenie sprawozdawczości płacowej...

Gospodarka Materiałowa: usprawnia procesy zaopatrzenia, gospodarki magazynowej i ewidencji księgowej obrotu materiałowego, zarządowi szpitala umożliwia kontrolę przepływów materiałowych i wpływ kosztów materiałowych na koszty świadczonych usług...

¦rodki Trwałe: jest narzędziem wspomagającym zarządzanie majątkiem trwałym jednostki opieki zdrowotnej, pozwala na śledzenie wartości bilansowej posiadanego majątku dla celów rachunkowości finansowej oraz wartości odtworzenia dla celów rachunkowości zarządczej...

Ewidencja Wyposażenia: wspomaga gromadzenie informacji o niskocennych środkach trwałych, będących na wyposażeniu szpitala... 

Obsługa Kasy: ułatwia ewidencję dokumentów księgowych, dotyczących obrotu gotówkowego w szpitalu: wpłat i wypłat środków pieniężnych w kasie szpitala...
System AMMS posiada wiele narzędzi wspierających w procesie leczenia pacjenta.

Oto elementy systemu, które ułatwiają organizację pracy części medycznej szpitala, usprawniają gromadzenie dokumentacji medycznej oraz szpitalnego ruchu chorych - nazwaliśmy je wspólnie Szpital 2000:Ruch Chorych: Izba Przyjęć: ewidencjonuje przyjęcia pacjentów do szpitala, gromadzi dane o pacjentach, którym odmówiono przyjęcia do szpitala, prowadzi księgi szpitalne na izbach przyjęć...

Ruch Chorych: Oddział: wspomaga gromadzenie danych o pobytach oddziałowych w układzie dokumentacji medycznej: przyczyny hospitalizacji, procedury medyczne, leki, zabiegi i badania, wypisy...

Ruch Chorych: Statystyka: usprawnia pracę działu statystyki medycznej, prowadzi archiwum pobytów, generuje karty statystyczne, wspomaga analizy statystyczne i marketingowe w szpitalu...

Apteka: wspomaga pracę apteki szpitalnej, prowadzi rejestry stanów magazynowych, rejestruje dostawy leków i ich rozchód, wspiera planowanie zamówień leków...

Apteczka Oddziałowa: ułatwia ewidencję rozchodu leków na oddziałach, pozwala na elektroniczne zamawianie leków w aptece szpitalnej, kontroluje stan magazynu podręcznego leków na oddziale...

Zlecenia: pozwala na elektroniczne zlecanie zabiegów i badań dla pacjentów, śledzi realizację zamówienia i odbiera wyniki z miejsc realizacji zamówień (pracownie, laboratoria)...

Dokumentacja Medyczna: usprawnia kompletowanie dokumentacji medycznej pobytów szpitalnych, weryfikuje poprawność danych zawartych w dokumentacjach medycznych...

Pracownia Diagnostyczna: wspomaga realizację zadań pracowni diagnostycznych, ewidencjonuje badania i ich wyniki, prowadzi księgi badań...

Blok Operacyjny: wspiera dokumentację zabiegów operacyjnych, ewidencjonuje skład zespołu operacyjnego, przebieg oraz wynik operacji...

Ambulatoriumusprawnia rejestrację pacjentów oraz ewidencjonowanie przebiegu ich wizyt, prowadzi pełne kartoteki pacjentów...

Laboratorium: wspomaga pracę laboratorium szpitalnego, prowadzi rejestrację pacjentów, badań im wykonywanych oraz wyników tych badań...

eZlecenia:  Moduł umożliwia przesyłanie do systemu InfoMedica drogą internetową zleceń badań diagnostycznych i laboratoryjnych oraz odbiór tą samą drogą wyników tych badań. Jest przeznaczony dla jednostek wykonujących dużą liczbę badań na rzecz zewnętrznych instytucji i kontrahentów (np. przychodni, innych szpitali, prywatnych gabinetów). Umożliwia określenie odrębnie dla każdego kontrahenta listy możliwych do zlecania tą drogą badań, zapewniając pełną ochronę danych osobowych pacjentów kontrahenta (szyfrowanie danych i depersonalizacja zlecenia).

eRejestracja:  Ułatwia planowanie terminów wykonania badań diagnostycznych kontrahentom oraz pacjentom indywidualnym za pośrednictwem Internetu. Umożliwia kontrahentom wyszukiwanie i rezerwację terminów badań dla swoich pacjentów, drukowanie potwierdzeń dokonanych rezerwacji i otrzymywanie informacji zwrotnych o zrealizowanych badaniach. Pacjentom indywidualnym posiadającym Kartę Identyfikacyjną zapewnia komunikację na drodze elektronicznej celem ustalenia terminu badań.(c) 2000 PROSPEN, Jodłowa 3/3, 98-100 łask
www.prospen.pl